NSR – OSR (1 – 0.8 x N x [ T1 – T2 – Ta]) ) a x 100 – NEW ENSER RATE – OLD Settlement Rate in EUR Ta – Annual wage increase under the collective agreement for each sector of the economy and the collective agreement in the field of a – number of increases under the collective agreement during the duration of the contract : the Committee`s report and the alternative motion for a resolution, however, recommend legislation at EU level, which are broader than justified in addressing the problems caused by counterfeiting. Niemniej jednak zaréwno w sprawozdaniu komisji, jak i alternatywnym projekcie rezolucji zaleca sié przyjécie przepiséw prawa na szczeblu UE, ktérych zakres wykracza poza granice uzasadnione z punktu widzenia rozwiézania problemw spowodowanych podrabianiem znakw towarowych. We need to look at long-term financing, because I think renewable energy should be Europe`s hallmarks. Musimy przewidzieé finansowanie d`ugoterminowe, poniewaé moim zdaniem energia odnawialna powinna byé znakiem firmowym Europy. Maybe that`s our trademark. After Mog`aby by` nasza wizytévka. This is clearly an essential issue for copyright and trademark owners. Nie ulega w`tpliwoéci, ée jest to kluczowa kwestia dla podmiotéw prawa autorskiego i posiadaczy znakéw handlowych. What was once the European position in international trade is that we wanted at least bi-regionalism; In other words, discuss things from one region to another. Ceché charakterystyczné stanowiska Europy wobec handlu miédzynarodowego by`o to, e przynajmniej chcieliémy biregionalizmu; innymi s`owy chcieliémy prowadzia rozmowy pomi`dzy regionami.

Then there is the question of protecting trademarks from original markings. Zatem pojawia sié kwestia: ochrona znakéw handlowych a oznaczenia pochodzenia. It`s kind of a trademark. To my bya nasz znak handlowy. I think that the globalized world today is hardly a question of determining the country of origin; in the end, the guarantee of the quality of this or this product is much more important than its brand or country of origin. Uwaéam, ew dzisiejszej dobie globalizacji z trudem moena ustalié kraj pochodzenia; ostatecznie gwarancja jakoéci danego produktu jest o wiele wa`niejsza denied znak towarowy lub kraj pochodzenia.